/En

JOGI NYILAKOZAT

 

 

I. Általános megjegyzések

A www.aikawa.hu internetes honlap (továbbiakban: honlap) kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója a  AIKAWA Hungária Elektronikai Kft. (Cégjegyzékszám: 07-09-006892, adószám: 11766979-2-07, székhelye: H-2400 Dunaújváros, Magyar út 110.) (a továbbiakban: üzemeltető).

Az üzemeltető által működtetett honlap használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket is tartalmazó jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A felhasználó az üzemeltető által fenntartott honlapra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A www.aikawa.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a jelen nyilatkozatban meghatározott felhasználási és a külön adatvédelmi szabályzatban rögzített feltételeket és szabályokat.


II. A honlap használata

Az üzemeltető honlapját a jelen nyilatkozatban foglaltak megtartásával bárki szabadon böngészheti. A honlap megnyitásával a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem ad fel és nem továbbít olyan anyagot, ami vírust vagy más ártalmas komponenst tartalmaz, nem ad fel és nem továbbít törvénytelen, fenyegető, sértegető, rágalmazó, obszcén vagy illetlen információt, sem bármilyen más anyagot, beleértve korlátozás nélkül minden olyan adatátvitelt, ami büntető vagy polgári jogszabálysértést valósít meg.


III. Szerzői és szomszédos jogok

A weboldal, annak arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom, vagyis az oldalon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, az egyedi, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik.

A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz online hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz az üzemeltető engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a honlap rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja az üzemeltető jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A honlap tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben az üzemeltető a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz az üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Az üzemeltető logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem a nélkül. Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni. Úgyszintén tilos a tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, engedély nélküli forgalmazását és árusítását.

A felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot.

A szerzői jog megsértése polgári és esetleg büntetőjogi szankciót vonhat maga után.

Amennyiben a felhasználó külön szerződéses jogviszony nélkül, önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld az üzemeltetőnek a honlapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerez és így ezen művek az üzemeltető saját belátása szerint kerülnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre) az üzemeltető honlapján.

Bárki használhat az üzemeltető oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti az üzemeltető szerzői és szomszédos jogait.

 
IV. Felelősség kizárás

Az üzemeltető a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.

Az üzemeltető kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy az oldalon közreadott adatok és eljárások kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, így erre tekintettel, a Ptk. vonatkozó szabálya alapján a weboldalon szereplő esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre kizárja. Az üzemeltető javasolja, hogy a felhasználó a portálon található információkat tekintse iránymutatásnak, de konkrét tevékenységével kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt konzultáljon a honlapon megjelölt kapcsolattartókkal.

Az üzemeltető a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

Az üzemeltető nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Az üzemeltető nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy az üzemeltető nem felelős a felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője, üzemeltetője minősül a szerzői jog jogosultjának.


 V. Visszautasítási, moderálási, törlési jog

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül visszautasítsa minden olyan hirdetés, vagy tartalom megjelentetését (banner hirdetés, apróhirdetés, logó stb.), amely ellentétes saját vagy szerződött partnerei üzleti érdekével, illetve amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége ellentétes a weboldal arculatával, szemléletével vagy a megjelenés ízléstelen, sértő, jogszabályba vagy a reklámetikai kódex rendelkezéseibe ütközik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé valótlan információ az üzemeltető termékeiről vagy szolgáltatásairól. Tilos az üzemeltetővel való kapcsolat valótlan feltüntetése, tilos, és bármiféle jogszabályba ütköző tartalom.

A honlap üzemeltetője fenntartja a hirdetések, reklámok és egyéb honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát, ha az a fentiekbe ütközik, ha az megtévesztő információt tartalmaz; jogsértést valósít meg, a netikett szabályaiba, vagy a jó erkölcsbe ütközik. Az üzemeltető fenntartja a honlapon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a díjköteles szolgáltatások ellenértékének kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben az üzemeltető a szokásos díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.


VI. Záró rendelkezések

Az üzemeltető bármikor módosíthatja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a feltételek módosításai rá nézve kötelezőek.

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges – azaz a polgári jogi és büntetőjogszabályokban, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályokban foglalt jogi lépéseket.

A jelen jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, rendelkezéseit kell alkalmazni. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.


Dunaújváros, 2013. május 21.
 

www.aikawa.hu